វេប​សាយ

ប្រធានបទ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​សម្រាប់​សរសេរ​ប្លក


ប្រសិន​បើ​អ្នក​សរសេរ​ប្លក ហើយ​រក​​ប្រធាន​បទ​មក​សរសេរ​​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​មិន​បាន, ប្លក The Daily Post អាច​ជួយ​អ្នក​បាន ។ ប្លក​នេះ លើក​ទឹកចិត្ត​ឱ្យ​អ្នក​ប្លក​សរសេរ​ប្លក​របស់​ខ្លួន​ជារៀងរាល់​ថ្ងៃ ដោយ​បាន​ផ្ដល់​ប្រធាន​បទ​ និង គំនិត​​ឱ្យ​អ្នក​​រើស​មក​សរសេរ​​តាម​រយៈ​ប្រកាស​នៅ​ទីនោះ ។ អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​មួយ​ទៀត ក្រោម​ប្រធានបទ មាន​ដាក់​ចំនួន​ថ្ងៃ​ដែល​នៅ​សល់​​សម្រាប់​សរសេរ​ប្លក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១១ នេះ ។