សារព័ត៌មាន

Building roof top for school


YCSCO is a nongovernmental organization to help the orphans and vulnerable children. We have a new mission for MAY 2008, it’s heading into the raining season, and we are in desperate need of a roof for the children to shelter under while they come to study at the centre. 

We need a roof for this part of the roof top, we are planning to make it into a room, so it will be equipped for children to come and study with out worrying about the heat or rain. 

Now it’s heading into the raining season, with out the roof top we are missing a class room and is unable to effectively and efficiently teach these children. 

All the eager children line up for class, but are in tears when they are drenched with rain, no shelter for these students who are so desperate and eager to study. 

Our mission for the month of MAY is to raise enough money to build a roof top. 

The fundraising will run for 1 month, we are aiming to raise $4000.00 dollars to build this roof top. 

Please join us to help make this possible, we welcome all visitors and donors to visit the roof top to see how hard it is to teach up there. 

After the amount has been raised for the month of MAY 2008, in July 2008 we will start to build this roof, to ensure that by August, YCSCO has a roof where children are able to shelter. 

If you would like to make a donation please contact: No:18,Street( 608 ) Rail Way,Sangkat Boeng Kok II,Khan Toul Kork,Phnom Penh,King dom of Cambodia. 

President Sorn Lorn H/P:+(855)16 218 789 
Email: Info@ycsco.org 
Please visit our website for more information: yourcambodianstreetchildrenorg.blogspot.com

Related post:

ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ

សាលា​តិចណូ ឆ្នាំ ១៩៦៤ និង ២០០៦


អរគុណ​បង​ម៉េងហូ ដែល​បាន​ដាក់​រូបភាព និង អត្ថបទ​នេះ ។ សូម​ចូល​ទៅ​មើល​រូបភាព និង អាន​អត្ថបទ​នៅ http://mengho.wordpress.com


តិចណូ ១៩៦៤


តិចណូ ២០០៦