ទាក់ទង​នឹង​ខ្ញុំ

វិធី​រក​ភាព​ជោគជ័យ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១១


ដើម្បី​ទទួល​បាន​ភាព​ជោគជ័យ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១១ នេះ ខ្ញុំ​ត្រូវ​តែ​ដាក់​កំណត់​​​វិធី​មួយ​ចំនួន ​ដែល​ទទួល​បាន​ពី​បទ​ពិសោធន៍​​​កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០១០ កន្លង​មក ។

  • កត់ត្រា​នូវ​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​ចង់​ឲ្យ​សម្រេច​បាន​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១១ រួច​ចាត់ចែង​ពេល​វេលា​ដើម្បី​សម្រេច​វា
  • ព្យាយាម និង ខិតខំ​ធ្វើការ​ជាង​មុន
  • ត្រូវ​ដឹង​ខ្លួនឯង​ជា​និច្ច ថា​ខ្ញុំ​មាន​រឿង​ជា​ច្រើន​ដែល​ត្រូវ​រៀន​បន្ថែម
  • ត្រូវ​អនុវត្ត​ជាជាង​ការ​គ្រាន់តែ​មើល ឬ និយាយ
  • កាត់​បន្ថយ​ការចំណាយ​ពេល​ឥត​ប្រយោជន៍ ឬ ចាត់​ពេល​វេលា​កម្សាន្ត​ត្រឹមត្រូវ
  • ព្យាយាម​សិក្សា​ចំណេះទូទៅ ក្រៅ​ពី​ជំនាញ
  • អនុវត្ត​ជាក់លាក់​តាម​កាលវិភាគ