ចំណេះ​ដឹង, ហោរាសាស្ត្រ

ក្បួន​ទាយ​ប្រជ្រុយ


តាម​ក្បួន ​ប្រជ្រុយ​ត្រង់​ចង្ការ​ដូច​ខ្ញុំ ពេល​​ជរា​មាន​ភ័ព្វ​វាសនា​ល្អ ខ្ញុំ​ត្រូវ​រង់ចាំ​ដល់​ពេល​ជរា​ហើយ​មើល​ទៅ ហេហេ

mole-on-chinមើល​ប្រជ្រុយ​ផ្សេងៗ​ទៀត

ហោរាសាស្ត្រ

The Numerology of Names


By: Amanda Coggin

There is a reason why you have your name and it’s not because it sounded classy in the gossip pages of the New York Post (which is where my mom found my name). Your birth name paired with numerology can enlighten you on what motivates you in life, what warrants your true expression, and the lasting impression you leave on others when you exit a room.

It started with Pythagoras, the Greek mathematician who invented the a2 + b2 = c2 Pythagorean Theorem, the only equation I remember from eleventh grade geometry. In 6th century BCE, Pythagoras combined mysticism with mathematics to construct a quotient about the future of one’s life. He coined it Pythagorean numerology and used numbers assigned to the letters in one’s full name (as well as using the numbers in one’s date of birth). The numerology determined what innate abilities one was given at birth to determine what might happen late in life, and it has become the source for modern numerology today.

How Numerology Works
When working with a name, numbers have corresponding letters. The numbers are added up and broken down into single digits in order to give you your final Destiny Number.

The Number Assignments

1= A, J, S

2= B, K, T

3= C, L, U

4= D, M, V

5= E, N, W

6= F, O, X

7= G, P, Y

8= H, Q, Z

9= I, R

How to Find Your Destiny Number

 1. Write down your full name (first, middle, and last). This is the name you were given at birth—not your married name, etc.
 2. Using the table above, write down the number matched to each letter in each name (i.e. AMANDA = 1, 4, 1, 5, 4, 1).
 3. Add the numbers together for each name (i.e. 1+4+1+5+4+1= 16).
 4. You will most likely get a double digit for each name; break down each double digit number you get by adding the first and second digit to get one number (i.e. from the 16 above, add together 1+6 to get 7, which is the number for my first name).
 5. Add up the final numbers you get from each name (i.e. my middle name number is 8 and my last name number is 10, so 7+8+10 = 25).
 6. Once again, break down any double-digit numbers into one digit to get your final Destiny Number (i.e. from the 25 above, add together 2+5 to get 7, which is my final Destiny Number).

In numerology, the basic vibrations are numbers 1 through 9, but the numbers 11 and 22 are master numbers and should not be reduced to a single digit since these are master vibrations.

There are plenty of books and Web sites that will give you a thorough analysis of your Destiny Number, but here’s a basic rundown on what your Destiny Number means for you:

1 is determined, autonomous, and self-reliant

2 is loyal, tactful, and analytical

3 is passionate, positive, and fun-loving

4 is sensible, traditional, and serious

5 is bold, temperamental, and sensual

6 is responsible, cautious, and domestic

7 is spiritual, unconventional, and somewhat reclusive

8 is money-oriented, assured, and authoritative

9 is versatile, compassionate, and worldly

11 is enlightened, deep, and high-strung

22 is ambitious, a global planner, and motivated

I looked further into my 7, and found this interpretation through About Numerology.

“A Destiny number of 7 means you will find fulfillment through teaching others. By pursuing an ongoing quest for knowledge and then sharing your findings with your fellow man … be it through teaching, writing or some other means … you will bring joy into your own life. By following your destiny, your life should be an interesting life, one full of the exploration of science, mysteries, the occult, or other fascinating fields.”

When I think about the Amanda in me that I know, the explanation above sums me right up. Perhaps there’s more to numbers than I originally thought.

Source: http://www.divinecaroline.com

ហោរាសាស្ត្រ

The Year of RAT


Year Of The Rat:
1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2030
People born in the Year of the Rat are noted for their charm and attraction for the opposite sex. They work hard to achieve their goals, acquire possessions, and are likely to be perfectionists. They are basically thrifty with money. Rat people are easily angered and love to gossip. Their ambitions are big, and they are usually very successful. They are most compatible with people born in the years of the Dragon, Monkey, and Ox.Chinese New Year is the longest and most important celebration in the Chinese calendar. The Chinese year 4706 begins today.

theyearofrat.jpg

Chinese months are reckoned by the lunar calendar, with each month beginning on the darkest day. New Year festivities traditionally start on the first day of the month and continue until the fifteenth, when the moon is brightest. In China, people may take weeks of holiday from work to prepare for and celebrate the New Year.

ហោរាសាស្ត្រ

តម្រា​ទាយ​បុត្រ​ក្នុងគភ៌​តាម​ឈ្មោះ​ឪពុក​ម្ដាយ


របៀប​ទស្សន៍ទាយ​កូន​ប្រុស ឬ​កូន​ស្រី​ក្នុង​គភ៌​តាម​នាម​ឈ្មោះ​ឪពុក​ម្ដាយ​នេះ ទាយ​បាន​តែ​កូន​ដំបូង​ទេ ចំណែក​កូន​ទី​២ ឬ​ទី​៣ ទាយ​មិន​ត្រូវ​ឡើយ ។

បៀប​ទាយ​មាន​ដូច​តទៅ៖
ដំបូង​ឱ្យ​សរសេរ​ឈ្មោះ​ឪពុក និង​ម្ដាយ (ឈ្មោះ​អ្នក​ស្រុក​ហៅ​ទូទៅ) ឱ្យ​ត្រឹមត្រូវ​តាម​តួអក្សរ​ខេមរា ហើយ​ឱ្យ​រាប់​គ្រប់​តួអក្សរ​ទាំង​ព្យញ្ជនៈ ទាំង​ស្រៈ​និស្ស័យ ឃើញ​ប៉ុន្មាន ឱ្យ​ចែក​ជា​២ ហើយ​មើល​សំណល់ បើ​សេស ឬ​សំណល់​១ ថា​កូន​នោះ​ជា​ភេទ​ប្រុស គត់​ឬ​សំណល់​០ ថា​កូន​នោះ​ជា​ភេទ​ស្រី ។

បៀប​រាប់៖

 • ស្រៈ ា ិ ុ ូ ួ េ ះ ៈ ំ រាប់​១​ក្នុង​មួយ​តួ​ៗ ។
 • ស្រៈ ី ឹ ឺ ែ ៃ ោ ៅ ុំ ាំ ុះ េះ ៀ រាប់​២​ក្នុង​មួយ​តួ​ៗ ។
 • ស្រៈ ោះ ឿ ើ រាប់​៣​ក្នុង​មួយ​តួ​ៗ ។
 • អក្សរ ឡ ផ និង អ រាប់​២ ឯ​ព្យញ្ជនៈ​ផ្សេង​ពី​នេះ ឱ្យ​រាប់​១​ក្នុង​មួយ​តួ​ៗ ។
 • វណ្ណយុត្ត បន្តក់ (់) ត្រីសព្ទ (៊) ទណ្ឌឃាត (៏) របាទ (៌) ។ល។ រាប់​១​ក្នុង​មួយ​តួ​ៗ ។
 • វណ្ណយុត្ត មូសិកទន្ត (៉) រាប់​២​ក្នុង​មួយ​តួ​ៗ ។

ឧទាហរណ៍៖

 1. វេស្សន្ដរ រាប់​បាន​៧ + មេទ្រី រាប់​បាន​៦ = ១៣ ។ ១៣៖២=៦ សំណល់​សល់​១ លទ្ធផល​កូន​ប្រុស គឺ​ជាលី​នេះ​ឯង ។
 2. សិទ្ធត្ថ រាប់​បាន​៦ + ពិម្ពា រាប់​បាន​៥ = ១១ ។ ១១៖២=៥ សំណល់​សល់​១ លទ្ធ​ផល​កូន​ប្រុស គឺ​រាហ៊ុល ។
 3. ឪពុក​ខ្ញុំ បូរ រាប់​បាន៣ + ម្ដាយ ហ៊ន រាប់​បាន​៣ = ៦ ។ ៦៖២=៣ សំណល់​សល់​០ កូន​ស្រី គឺ​បង​ស្រី​ខ្ញុំ​ហ្នឹង​ឯង ។

ការ​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​ឪពុក​ ឬ​ម្ដាយ ក៏​អាច​នាំ​ឱ្យ​ភេទ​កូន​ខាង​ក្រោយ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​បាន​ដែរ ប៉ុន្តែ​លុះ​ត្រា​តែ​ឈ្មោះ​ថ្មី ត្រូវ​អ្នក​ស្រុក​អ្នក​ភូមិ ហៅ​បាន​រត់​មាត់​ ៕

ហោរាសាស្ត្រ

តម្រា​មើល​លាភ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ


ឲ្យ​តាំង​អាយុ​ហោរា ( អាយុ​របស់​អ្នក​ដែល​ចង់​ទាយ ) យក ១២ គុណ ហើយ​យក ៧ ហារ សេសសល់ ទាយ​តាម​សម្លោក​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

 • សេស ១ ៖ នឹង​កើត​រឿងរាវ​ព្រោះ​សត្វ ឬ ចោរ​លួច​ទ្រព្យ មាន​ជម្ងឺ​បៀតបៀន កូន​ប្រពន្ធ​បែក​ចិត្ត​ពី​ខ្លួន ។ ( គ្មាន​លាភ​ផល​សោះ )
 • សេស ២ ៖ នឹង​បាន​កូន​ប្រពន្ធ​ជា​ទី ស្រឡាញ់ មាន​មិត្ត​ពី​ទិស​បូព៌​ នាំ​លាភ ឬ ទ្រព្យ មាសប្រាក់​មក​ឲ្យ ។
 • សេស ៣ ៖ ក្រែប​ភ្លើង​ឆេះ ឬ មាន​ទំនាស់​ពី​មនុស្ស​សប្បុរ​ខ្មៅ​នៅ​ទិស​អគ្នេហ៍​នាំ​រឿង ។
 • សេស ៤ ៖ នឹង​បាន​ស្រែ​ចំការ ទី​លំនៅ ដោយ​មាន​មនុស្ស​ពី​ទិស​ទក្សិណ នាំ​យក​មក​ឲ្យ ។
 • សេស ៥ ៖ នឹង​បាន​លាភ​សក្ការៈ​​ពី​អ្នក​ធំ ឬ សមណៈ ហើយ​បាន​យសសក្តិ​ជា​ទី​គាប់​ចិត្ត ។
 • សេស ៦ ៖ នឹង​បាន​ស្រែ​ចំការ​ស្ដុកស្ដម្ភ ឧត្តម​ល្អ​ណាស់ ព្រម​ទាំង​គ្រឿង​ប្រើប្រាស់​ផ្សេង ៗ ដោយ​មិត្ត​នាំ​យក​មក​ឲ្យ ។
 • សេស ០ ៖ នឹង​ប្រាស​ចាក​ពី​ទី​លំនៅ នឹង​កើត​រឿង​រ៉ាវ​ខូចខាត សត្វ​ជើង​ពីរ ឬ ជើង​បួន ឬ ប្ដី​ប្រពន្ធ​កូន ត្រូវ​ព្រាត់ប្រាស់ ។

ឧទាហរណ៍ៈ ខ្ញុំ​មាន​អាយុ ២៤ ឆ្នាំ យក ២៤ x ១២ = ២៨៨ បន្ទាប់​មក យក ២៨៨ ៖ ៧ = ៤១ សេសសល់ ១ ដូច្នេះ ខ្ញុំ​ត្រូវ​ត្រង់​សេស ១ ដែល​ត្រូវ​ចោរ​លួច​ម៉ូតូ នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ ដែល​ខ្ញុំ​មាន​អាយុ ២៤ ឆ្នាំ​នេះ… ។