ហោរាសាស្ត្រ

The Numerology of Names


By: Amanda Coggin

There is a reason why you have your name and it’s not because it sounded classy in the gossip pages of the New York Post (which is where my mom found my name). Your birth name paired with numerology can enlighten you on what motivates you in life, what warrants your true expression, and the lasting impression you leave on others when you exit a room.

It started with Pythagoras, the Greek mathematician who invented the a2 + b2 = c2 Pythagorean Theorem, the only equation I remember from eleventh grade geometry. In 6th century BCE, Pythagoras combined mysticism with mathematics to construct a quotient about the future of one’s life. He coined it Pythagorean numerology and used numbers assigned to the letters in one’s full name (as well as using the numbers in one’s date of birth). The numerology determined what innate abilities one was given at birth to determine what might happen late in life, and it has become the source for modern numerology today.

How Numerology Works
When working with a name, numbers have corresponding letters. The numbers are added up and broken down into single digits in order to give you your final Destiny Number.

The Number Assignments

1= A, J, S

2= B, K, T

3= C, L, U

4= D, M, V

5= E, N, W

6= F, O, X

7= G, P, Y

8= H, Q, Z

9= I, R

How to Find Your Destiny Number

 1. Write down your full name (first, middle, and last). This is the name you were given at birth—not your married name, etc.
 2. Using the table above, write down the number matched to each letter in each name (i.e. AMANDA = 1, 4, 1, 5, 4, 1).
 3. Add the numbers together for each name (i.e. 1+4+1+5+4+1= 16).
 4. You will most likely get a double digit for each name; break down each double digit number you get by adding the first and second digit to get one number (i.e. from the 16 above, add together 1+6 to get 7, which is the number for my first name).
 5. Add up the final numbers you get from each name (i.e. my middle name number is 8 and my last name number is 10, so 7+8+10 = 25).
 6. Once again, break down any double-digit numbers into one digit to get your final Destiny Number (i.e. from the 25 above, add together 2+5 to get 7, which is my final Destiny Number).

In numerology, the basic vibrations are numbers 1 through 9, but the numbers 11 and 22 are master numbers and should not be reduced to a single digit since these are master vibrations.

There are plenty of books and Web sites that will give you a thorough analysis of your Destiny Number, but here’s a basic rundown on what your Destiny Number means for you:

1 is determined, autonomous, and self-reliant

2 is loyal, tactful, and analytical

3 is passionate, positive, and fun-loving

4 is sensible, traditional, and serious

5 is bold, temperamental, and sensual

6 is responsible, cautious, and domestic

7 is spiritual, unconventional, and somewhat reclusive

8 is money-oriented, assured, and authoritative

9 is versatile, compassionate, and worldly

11 is enlightened, deep, and high-strung

22 is ambitious, a global planner, and motivated

I looked further into my 7, and found this interpretation through About Numerology.

“A Destiny number of 7 means you will find fulfillment through teaching others. By pursuing an ongoing quest for knowledge and then sharing your findings with your fellow man … be it through teaching, writing or some other means … you will bring joy into your own life. By following your destiny, your life should be an interesting life, one full of the exploration of science, mysteries, the occult, or other fascinating fields.”

When I think about the Amanda in me that I know, the explanation above sums me right up. Perhaps there’s more to numbers than I originally thought.

Source: http://www.divinecaroline.com

11 thoughts on “The Numerology of Names”

 1. interesting. mine is a six

  Destiny Number 6

  The key to a Destiny number of 6 is to live your life as a humanitarian. Helping those who are weak, down on their luck or unhappy will help you to find happiness in your own life. You also should strive to beautify the world around you with artistic endeavors. While you should not completely sacrifice yourself to the service of others, helping those in need will open the door to beauty, love and harmony in your own life.

  I guess I do feel a sense of accomplishment/happiness after I have helped someone.

 2. ធ្លាប់​តែ​ដឹង​ពីក្មេង​មក​ថា​នេះ​ជា​ក្បួន​ទស្សទាយ​ណាប៉ូឡេអុង​ទេ។ គេ​ទាយ​ឱយ​ល្អ​ ព្រោះ​គេ​លើក​តែ​ចំនុច​ល្អ បើ​លើក​ចំនុច​អាក្រក់​មក​វិញ មាន​នរណា​ជួយ​ផ្សព្វផ្សាយ​ទៀត។ បើ​បឿន​រក​ឃើញ​ក្បួន​ណា ដែល​ទាយ​អត្តចរិក​អាក្រក់​របស់​មនុស្ស​ជួយ​ប្រាប់​ខ្ញុំ​ផង ត្បិត​ខ្ញុំ​មិន​ដែល​ជួប​សោះ។ ផល​បូក​របស់​ខ្ញុំ​គឺ​លេខ ៩។ អស់​ទាស់​ហ្មង ទុក​អាន​លួង​ចិត្ត​ខ្លួន​ឯង​មួយ​គ្រាៗ។

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s