ស្នេហា និង​សុភមង្គល

Sweet Love SMS (សារ​បោក​ស្រីៗ)


បើ​ការ​ឱប​ជា​តំណក់ភ្លៀង បង​នឹង​ឱប​​អូន​លុះក្លាយ​ជា​សមុទ្ទ។ បើ​ការថើប​ជា​នាទី បង​នឹង​ថើប​លុះ​​​ក្លាយ​​ជា​ម៉ោង។ បើ​បង​អាច​ប្រគល់​ក្ដីស្រឡាញ់​ជូន​អូន បង​នឹង​ប្រគល់​រូប​បង​ទៅ​អូន។

If hugs were raindrops ,i would give u sea,if kiss’s were minits i would give u houers if i could give u love i would give u me

ទោះ​ជា​ស្នេហា​លំបាក​យ៉ាងណាក៏ដោយ សូម​អូន​ចាំ​ថា​មាន​មនុស្ស​ម្នាក់​ដែល​ស្រឡាញ់​អូន។ ម្នាក់​នោះ​គឺ​បង!

Love is hard and will always be, but remember somebody loves you and that one is ME!

បើ​មនុស្ស​១០០​នាក់​ស្រឡាញ់​អូន ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​បង​ម្នាក់​ដែរ។ បើ​មាន​តែ​ម្នាក់​ដែល​ស្រឡាញ់​អូន ម្នាក់​នោះ​គឺ​ជា​បង តែ​បើ​គ្មាន​អ្នក​ណា​ស្រឡាញ់​អូន​ទេ បាន​ន័យ​ថា​បង​មិន​រស់​នៅ​លើ​លោក​នេះ​ទៀត​ទេ។

if 100 people love u, one of them is me, if only one person loves u, that would be me, if no one loves u that means am not in this world anymore

បង​ស្រឡាញ់​អូន​មិន​មែន​ព្រោះ​អូន​ជា​នរណា​ទេ តែ​បង​ស្រឡាញ់​អូន​ព្រោះ​បង​ជា​នរណា ពេល​បង​នៅ​ជាមួយ​អូន។

I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

បង​ចង់​ផ្ញើ​ក្ដី​ស្រឡាញ់​របស់​បង​ទាំង​អស់​ទៅ​អូន តែ​អ្នក​រត់​សំបុត្រ​ថា​វា​ធំ​ពេក!!!

I wanted to send you all my love but the postman said it was too big!!!

អូន​ជា​នារី​តែ​ម្នាក់​គត់​ដែល​បង​ស្រឡាញ់​ដ៏​លើស​លប់។ អូន​ជា​អ្នក​ដែល​បង​ត្រូវការ​បំផុត។ អូន​ជា​​រាជិនី​របស់​បង។ អូហ៍! អូន​នេះ​ហើយ ដែល​​ជា​នារី​ដែល​បង​ស្រឡាញ់​អស់​មួយ​ជីវិត។

You are the one that I adore; you are everything I asked for & so much more. You are my angel oh so fine, I’ve found a love to last a lifetime!

Special to my honey

33 thoughts on “Sweet Love SMS (សារ​បោក​ស្រីៗ)”

 1. អៀន​ស្អី? យូរៗ​ដាក់​មួយ​ហ្នឹង​ណា។

  មក​ពី​ឃើញ​សារ​ហ្នឹង​ឡូយៗ ចង់​ដាក់​ឲ្យ​​រចនា​អី​យក​ទៅ​ប្រើ​ផង 😉 ហាហា ។ ដាក់​ហើយ​មិន​ផ្ញើ​​ខ្លាច​គេ​អន់​ចិត្ត ចឹង​ផ្ញើ​ផង​ទៅ។

 2. ប្រសប់សរសេរមែន ! តែពាក្យទាំងនោះខ្ញុំបានឮពីមុន ហើយប្រើជាញឹកញយដែរ តែមិនសូវមានគុណភាពទេ ព្រោះបិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំ គេថ្លាប់ឮពីមុនដែរ ហាស​ ហាស ហាស !

 3. ក្រែង​ថា​សារ​នឹង​ទុក​សំរាប់​បោក​ស្រីៗ​ហ្អី​ ចុះ​បង​ឯង​ផ្ញើរ​ជូន​គាត់​ចឹង​មិន​ខ្លាច​គាត់​ថា​បោក​ទេ​ហ្អី? កិកិកិ អូ​ ម្យ៉ាង​ទៀត​សារ​នេះ​មិន​មែន​បោក​តែស្រីៗ​ តែ​ក៏​អាច​ជា​សារ​បោក​ប្រុស​ៗ​បានដែរ​

 4. អូខេ​ អត់​មាត់​ក៏​បាន “​ញ៉ុម​មិន​បាន​ញុះញង់​ទេ​ណា​” គ្រាន់​តែ​ឆ្ងល់ 😛 អត់​ចង់​បោក​នរណា​ទេ​គ្រាន់​តែ​មាន​អារម្មណ៍​ចាញ់ប្រៀប​ រឿង​អី​បោក​តែ​ស្រីៗ ត្រូវ​បោក​ប្រុសៗ ដែរ​ទើប​បាន 😉

 5. បណ្ឌិត

  ព្រោះតែនៅក្មេងហ្នឹងហើយបានជាគ្រាន់បើ ចែកគេចែកឯងដឹង បើចាស់ដូចបណ្ឌិត បាន លិតតែម្នាក់ឯង កុំហោះបើឮ ឲ្យញាប់ស្មេហ៍ដូចមាសិុនដេរអីចឹង !​ហា​ ហា ហា

  បឿន

  ខ្ញុំស៊យតែម្តងអារឿងហ្នឹង មិនសូវមានបច្ចេកទេស ស្រីៗ​ក៏យ៉ាប់បោក ស្លាប់ម្តងជាតិនេះ​!

 6. @រ៉ាមណា៖ តែ​គេ​អន់​ចិត្ត​អី ដេញ​វៃ​រ៉ាមណា​ហ្មង ហាហាហា ។ ចង់​បោក​ប្រុសៗ​មិន​ខ្លាច​គេ​ប្ដឹង​ទេ​អ្ហី? 😛
  @បណ្ឌិត៖ បង​ក្ឌិត​កុំ​ឡូយ​ពេក កាល​មុន​ដើរ​ញែ​គេ​ដូច​តែ​គ្នា​តើ​អ្ហី? 😛
  @singachea: There’s a lot of girl who fall for these. Wanna know?
  @ហនុមាន៖ រឿង​បច្ចេកទេស​សួរ​ល្បង​ក្ឌិត​ទៅ 😀

 7. ហ្នឹងហើយបានថាហ្នឹងណាបឿន បណ្ឌិតដល់មានគូកំណាន់ទៅ ភ្លេចគ្នាឯងតែម្តង យ៉ាប់មែនហ្មង​!
  ធ្វើមើលតែឯងហ្នឹង មានសញ្ញាប័ត្រខាងញែរស្រី​ ហែ​អស្ចារ្យមែនហ្មង​!

 8. លោក ទឹមបឿន គឺជាមនុស្សដ៏ឆ្លាតមួយរូប ព្រោះខ្ញុំគិតថាគេហទំព័ររបស់លោកទាក់ទាយ ដោយលោកចេះរកវិធីល្អៗដើម្បីដាក់។ នៅក្នុងសារនោះខ្ញុំគិតថាវាល្អម្យ៉ាង
  នៅខេត្តជាមួយគ្នាតែអត់ដែលស្គាល់គ្នា ហា ហា ហា
  អរគុណច្រើន

 9. GtÁábT\teRBogTuk
  GkçraGUncarBIdYgcitþ minEmnRbDitcitþ\tmusa
  CaBaküEdlecjBIkþIesñha sarPaBR)ab;faGUnEsnsþayNas;
  sþayEdlmin)anR)ab;faRslaj; saþyeBlbgecjedayKaµnvacar
  bgcakecalGUneGayrs;Ékar eRBaHRbusCIva:erobkarKUrfµI
  PUmiRtBaMgQUkCMrkesñh_kmµ esñh_´eRbHRsaMeRBaHEtsmþI
  cg;QñHcg;caj;emIlKaµntMél »RbusBisIGUnyMesaka
  yb;´yMxSwbR)ab;BYkexñIymug RBwk»bCgÁg;yMR)ab;sUriya
  la¶cyMe)akxøÜnpþaMtamevta facitþesñhaKaµnéf¶ERbeLIy
  eRcInExk_caMeRcInqañMk_esñh_ nwkminePøceTeBAmasGUneGIy
  yb;GkGMbukRbusfaesñh_ehIy EtxøÜn´eGIymintbeTAvij
  \LÚvhYsGs;hYsehAElglÅ eFIVeGayRsIQWesÞIrkSy½CIva:
  eRBaHEtsmþIrbs;eromra: bgR)ab;GUnfahYseBlehIyRsI
  hYsehIyesñh_eGIyhYsdUcemXdI esñh_GUnnigéføKaµnny½eToteLIy
  eRBaHEtCIva:bgmanKUrehIy GnusSaeGIyeGay´RKaMRKa
  nwkeXIjdl;éf¶TIémÖR)aMbYn ExFñÚRbuss¶ÜnnaMGUnkMsanþ
  RtUvcMéf¶esar_eyIg)ansñitsñal GUnnwgklüaNEtBIrGgÁar
  cab;BIem:agR)aMdl;em:agR)aMBIr GUnnigqvIsarsgsmþI
  CaelIkTImYysMrab;rUbRsI edIelgnigéføCaRbusdMbUg.
  EteBlevlaeyIgmankMNt; eBlenHRtUvRBat;KñaehIyRbuséfø
  TUrsBÞ½bgeraT¾R)ab;eGayvilév EbkKñasinRsIéf¶eRkaycaMCYb.
  EteBlevlaknøgputeTA GUncaMpøÚveBAKµanElðelIðy
  eTaHbIcalleTAk¾mincUleT,Iy m©as;citþGUneGIybgdUrelxfµI.
  dUrTaMgdb;mYynigdb;R)aMBIr eFIVeGayqvIesÞIrqÁÜtehIyéfø
  db;mYymincUlGUnEsnrIgér db;R)aMBIrm©as;fµIrUbRsIesÞIrsUnü.
  minyYrb:unµank¾)andMNåg bgmanKYrdNþågCiterobkarehIy
  eKenA]tþúgÁCab;RkugbegáIy sMNb;citþeGIydac;citþemø:Hbg.
  bgKµanGaNitdl;citþRsIesaH bgKWCaRbusxVHcitþPkþI
  mþgR)ab;faesñh¾mþgdUcCab¥ÚnRsI mþgmitþmþgéføfaemIlcitþsin.
  GUnsþab;lWehIycemøIyGUncaM eBjGs;mYyqñaMTaMgKµandMNåg
  Rsab;Et)anlÅesIÞrputRBlåg »kþIrMBwgERbrlaysUnü.
  bgmanGñkfµIRsIeKGñkl¥ GUnkUnGñkRkminsmRbuséfø
  eKCaGñkmanykcuHéfø eFVIemþcrUbRsIvasnamindl;.
  eKGñksMGagrUbRbusebIkhag lk;TUrsB½Þédrs;enACuMKña
  luHCIvitkSy½enHKWsmþI GUnCUnBréfønUvéf¶bgkar.
  eFVIemþcrUbGUndUcpÁr\tePøog manEtsMenogepJICUnnYnl¥g
  faGUnenAesñh_KµanERbxñg eTaHxMsakl,gk¾ePøcmin)an.
  GUnl,gmaneKeRcInrab;minGs; minesµInigRbusmñak;esaHNaéfø
  eTaHbIeKl¥manRKb;GVI² k_dUgcitþRsIenAEtminesñh_.
  GUnBüayambMePøcEtePøcmin)an rUbRbusPuMfanecjBIebHdUg
  eFVImin)anesaHNaRbusesñh_sñg Rslaj;eBjRTUgrUgdl;Rbm:at;.
  Rslaj;esÞIrelblak;Tukkñúgcitþ minR)ab;karBiteGayGñkNadÅg
  suxcitþRTaMQWTTUldMNwg suxcitþTTåÞgcaMbgmñak;Ég.
  ERkgmanéf¶mYybgnwgvilvij eGayGUnbMeBjcitþesñh_Rbusbg
  enHKWCaGIVEdlcitþGUnb:g EtkþIbMNgmindUcRsém.
  bgminvilévCYbrUbRsIeT,Iy bgGs;citþehIyekokekIyKYfµI
  rUbbg)ansuxEtGUnrIgér bgkarKYrfµIRsIyMesaka.
  dMNågéf¶karRbharcitþ´ eKesIc´yMeRkomRkMQWpSa
  KµanGñkNadwgTMhMcinþa nUveBlesñhaRtUv)at;bg;eLIy.
  eNðIyRtUvkat;citþbMePøcbgcuH Etcg;eGayRbusbgdwgkarBit
  faGUnRslaj;Gs;mYyCIvit minEdlnwkKitEbkEbrmþgeLIy.
  smþIBImunsuTÞEtbMéPø bnøMfa®sIminesñh_Rbusbg
  tamBitdUgcitþbrisuTÞ\thµg esñh_RbusnYnl¥gesµIdUgenRta.
  biTEPñkRsémeXIjéføenAEk,r degðIyehARsIminh‘annwgxwg
  eFVIemþcvasnacarmkGB©awg CUnBrRBlwgnigeK)ansux.
  rs;enA)ansuxsanþluHGvsanþ eTIbEbkNaéføsuxdl;mankUn
  rhUtmanecA t dl;jatißepA suxRKb;Gtµa.
  ´sUmbB©ab;GtþbTRtwmenH sUmkuMriHKn;nig´eFVIGVI
  kmµkreracRkminEmnkvI dUecñHsmþImanTas;xøHehIy.
  EtvaCaBaküEdlecjBIcitþ ecjBIKMnit\tcmøgeLIy
  ecjBIebHdUgeRbHRsaMenHehIy KWCacemøIyGUnpþaMeTAbg.
  ebIbg)anGanGtþbTenHehIy sUmRbusRtaNeRtIyemtþadl;RsI
  ebImineBjcitþemtþaRbNI kMuecalvaGITukeGayRsIvij.
  ebIminRbNIeGayGUnpÞal;éd edaykþIemtþaminsUmeGaybg
  vilvijeTNaRKan;EtR)afña eGayRbusCIv:abgdwgkarBit.

 10. ស្នេហាមួយគូដែលគួអោយអាណិត

  Boy had Cancer and he had one month to live, he liked a girl working in a CD shop very much, But he did not tell her about his love, everyday he went to the CD shop and bought a CD only to talk to her, After a month he died. When the girl went his home and asked about him, his mom told that he died and took her to his room……She saw all the CD’s unopened…….The girl cried n cried n finally died. You know why she cried? Coz she had kept her own love letters inside the CD packs. She also loved him…….. moral of the story: if u love someone……say to him directly don’t wait for the destiny to play the role.. if u pass this message to every one in your list your love will come true

 11. hi!every body! My name SAROUN study at National University of Management.i love one gril name LAK. i l love her so mach and her love me too, but now her leave to korean for work and love one boy . when i hear say to me have feel broken heart so mach, i ask her tha why do you say me and how think for me? oneday she call me not wait her coz her ban live leave with him.
  i want to ask body tell me ban te
  i must wait her men te?
  wait 4get her not think? tell me ?

 12. នៅពេលដែលយើងស្រលាញ់នរណាម្នាក់អ្នកគួរតែដាក់ចិត្ត
  ទទួលការ​​​​ឈឺចាប់ផងដែរ។​ ព្រោះការតាមស្រលាញ់មនុស្សម្នាក់បាន
  ន័យថាជាការស្រលាញ់គេម្នាក់អែងច្រើនជាងគេស្រលាញ់យើង។​ មានពេលខ្លះគេដាក់ចិត្តស្រលាញ់យើង ហើយយើង​ក៏សប្បាយ
  ចិត្តព្រោះគេបានស្រលាញ់យើងហើយ។ តែនេះគឺជាជោគជ័យ
  មួយគ្រាតែប៉ុណ្ណោះ។ គ្រប់ពេលវាអាចផ្លាស់ប្តូរបាន យ៉ាងងាយព្រោះ
  មានពេលនោះមនុស្សដែលគេស្រលាញ់បានមកដល់ វាគឹជាស្នេហា
  ចៃដន្យ​រវាងនាង និងបុរសម្នាក់នោះ​ រឺក៏វាជាការរៀបចំរបស់ឪពុកម្តាយ​​
  នាងដែលនាងមិនអាចប្រកែកបាន។ ដូចឆ្នេះប្រសិនបើថ្ងៃនោះបានមកដល់មែននោះ គ្នានអ្វីក្រៅពីការធ្វើចិត្ត ដើរចេញគោរពទៅតាមសេចក្តីជ្រើសរើសរបស់នាង។ នេះបានន័យថា
  អ្នកបានបំពេញតួនាទីគ្រប់គ្រាន់ហើយដល់មនុស្សស្រីដែលយើង
  ស្រលាញ់ ជូនពរនាង​ និងលើកទឹកចិត្តនាងឲ្យមានសុភមង្គលក្នុង
  ការកសាង គ្រួសារថ្មីមួយ។ ស្នេហាពិត មិនមែនជាការចាប់បង្ខំ បើមានម្ខាងអស់ចិត្តហើយសូមបពា្ចប់វាចុះ​ទុកក៏អស់ប្រយោជន៍ នៅស៊ូទៀតក៏គ្នានន័យមានតែបង្ករឲ្យជិវិតកាន់តែល្អក់ខ្វល់។ ខ្ញុំមិនជឿថាលើលោកនេះមិនមានស្នេហាពិតនោះឡើយ វាគ្រាន់តែមកដល់យឺតយ៉ាវមិនទាន់តណ្ហារបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ!
  សូមជូនពរឲ្យគ្រប់គ្នាឆាប់ជួបគូរជីវិត!

  រស្មី

 13. Hello everyone, i’m Rainie i’m 22yrs old n i’ve worked for a company. I love a man, he’s 28yrs old n also my coursin dat living in USA from his born. He used to visit me. Anyway, when i chart with him, he used to say ” I Miss You, I love you” in his sms but sometimes when i sms to him tell about my habit, my favorite thing is too long sms, his replying is too short n don’t tell me about his story. Sometimes don’t reply my sms. So i feel only me that talk alone n he don’t love me. If that man do like this to me, does he love me or not? Please give me some advice.

 14. Hey Rainie Bee,

  Look love is complicated nass, he doesn’t reply to your sms because sometimes he is very tired, or simply doesnt know wat to say.

  Its strange how a man’s brain actually works, because us girls we expect that if we sms or call for them to reply or to say something more then yes or no.

  To men, some really don’t know wat to say, not that they don’t want to make an effort, they do. Just they are lost for words.

  Though its no excuse for them not to even answer, but look a short sms is better then no sms.You rather have a short and sweet sms then a long and not meaningful one correct?

  Just because he doesn’t call u, sms u as often or reply’s short sms it doesn’t mean he doesn’t love you.

  This is the difference between men and women, men just talk considerably less and are less aware of these small things which we think is important.

  But you should also consider other factors like is this simply his personality? if it is , it means he finds it hard to communicate, thus you will have to accept that it is one of his imperfections.

  However MEN, if u care for her! plz just reply her sms or call. If she didnt care or think about u, she wouldnt take the time to sms u or call u! If you take these small things for granted, one day when u loose her, u will miss looking at ur phone for a long sms or a miss call!
  Make the effort and u will see how ur relationship changes!

  As for girls, just accept it a short reply, a short sms is better then no sms at all. Cos it at least means he has taken the time to read and try to respond correct?

  Also with phones, we always run out of credit, tends to run out of battery….so before u get angry at him for not returning u sms or calls, give him a chance to explain.

  Any ways if any one has any problems with friendships, love, relationships and needs some advice, Email me on Khmer_angel01@yahoo.com and i will try to help you!

  When in need, its better to seek some help, just so u don’t blow up or over look the situation.

  Good luck all Happy new year 2010!

 15. I drop a leave a response whenever I appreciate a article on a blog or
  if I have something to contribute to the discussion. Usually it’s a result of
  the fire displayed in the article I read. And on this
  post Sweet Love SMS (សារ​បោក​ស្រីៗ) | សម្រាប់​ខ្មែរ.
  I was actually excited enough to post a thought 🙂 I
  do have 2 questions for you if you tend not to mind.
  Could it be only me or does it look like like some of the remarks appear like they are written by brain dead visitors?
  😛 And, if you are writing on other online social sites, I would like to keep
  up with you. Could you make a list every one of all your public pages like
  your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s