ទាក់ទង​នឹង​ខ្ញុំ

ទៅ​ខេត្ត​តាកែវ


ស្អែក​នេះ​ខ្ញុំ​នឹង​ទៅ​ខេត្ត​តាកែវ ដែល​ជា​ស្រុក​កំណើត​របស់​ខ្ញុំ ចំនួន​៣​ថ្ងៃ​ទើប​មក​វិញ គឺ​មក​វិញ​ថ្ងៃ​​ច័ន្ទ ហើយ​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទើប​មក​ធ្វើ​ការ​វិញ ។ ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​ខ្ញុំ​ប្រាកដ​ជា​នឹក​ប្លក់​របស់​ខ្ញុំ និង​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ហើយ ប៉ុន្តែ​បើ​មិន​ទៅ​យ៉ាង​ម៉េច​កើត បើ​ពិធី​អាពាហ៍​ពីពាហ៍​របស់​បង​ស្រី​ទាំង​មូល​ទៅ​ហើយ 🙂 ។ មាន​ការ​អី​ ឬ​មាន​រឿង​អី​ប្លែក​ៗ សូម​ជួយ​ប្រាប់​ផង ផ្ញើ​ offline message ឲ្យ​ខ្ញុំ​ក៏​បាន​ដែរ កុំ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​មក​វិញ​ល្ងង់​អត់​ដឹង​ខ្យ​ល់​អី​នឹង​គេ ។

អរគុណ​ច្រើន​ហើយ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ដែល​ធ្លាប់​គាំ​ទ្រ​ប្លក់​របស់​ខ្ញុំ​កន្លង​មក ។ ចាំ​ខ្ញុំ​មក​វិញ ខ្ញុំ​នឹង​ដាក់​​អ្វី​ថ្មី​ៗ និង​ប្លែក​ៗ ដែល​ជា​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា ។

ថ្ងៃ​អង្គារ​ជួប​គ្នា​វិញ​ណា៎​!

បាយ​ បាយ​!

Advertisements

2 thoughts on “ទៅ​ខេត្ត​តាកែវ”

 1. Update for You to know y-OUR self

  HENG[luck] POV-ERTY
  Slow But Long Life
  -PIG 007

  From : You-Man
  No. 53, Street 51 Corner 334, Sangkat Boeung Keng Kang, Khan Chamkarmorn
  To : You-End
  and
  From: You-Self
  #1, Street 96,Sangkat Wat Phnom,Khan Daun Penh,Phnom Penh
  To : You-S

  -For More info,please contact:
  Tel: (855-23) 216-167,(855-23) 728-000
  Fax:(855-23) 216-257,721-042,728-600

  Cambodia People Power
  Cambodians Possible Power
  -Coffee Annan

  USELFORUN: US(we) USE and SELL-SELF(ourself) FOR RUN FOR UN :
  USELFOR ( we use and sell ourself for) buy law by law / buy corrupt by law or buy law by corrupt and law buy corrupt for sell itself.
  USELFOR ( we use and sell ourself for) buy less sages by more infos or.. and sage buy infos for sell itself.
  USELFOR ( we use and sell ourself for) buy senseless by mean or…and mean buy senseless for self itself.
  USELFOR (..) suffer eternal perdition[lifelong hard lot..] by bounden duty (done one and for all ,permanent solution,do a killing job?)..or..and…
  USELFOR (..) problem by settle( far too wordy,much too complicated,torrential flow of word,greek, ,again,repeat,postpone, reiterate ….) or..and..
  USELFOR (..) savage (atrocious,careerism….)by culture (literature..) or..and..
  USELFOR (..) Ultra extremist by harmony ,sereinity,tranquility..or..and..war by peace…
  USELFOR (..)crazy demos by(buy) Democracy ( neoliberal,globalisation….)..No source and more impossible advance [the pureland endless changed and full of incertainties]by bright future…or..and..
  USELFOR (..) do like everyday by salvation[?] For this now can go on or..and..
  USELFOR (..) extravagant by frugal,moderate. thrifty.crude.rough.rustic .idyllic..or..and
  USEL….Us chang Uself and change $ by $ change Us?…
  ….Balance by diversity (human affair,chaos..)?…… business by charity(bilanthrophy)?……
  always been the show-defender of simple citizen againt the abus[injustice]by devoted?…..
  Spring cleaning city’s poors by poorich[the rich of poor]?….Do fiend by God…false by truth….ugly by beauty…base by noble…fool by bright…. feign (fool) by good faith…
  stench by scent(no nutrition,insommia..)..Gobble up by hunger strike….Pollute[born girl for breed] by make Green?(hygiene,health…)…Chao by rule…hypocrite(mask) by gentlemen…ignore(stay aloof)by too busy(sit idle)…. be compelled by be willing… be afflicited (odd) by reality (fit to worldly).. dream by real (ideal).. wandering by settle down… hermite by crowd.. break up by melting pot… careless by discreet…heavy manual labour by them ental labour….endless avarice by blis…inequality by american dream……
  old act by new age……Move back by Advance….digrace by confort?… violent by(buy) nonviolent…Benladen (activist,anaradical,trotskist,neet-anti-job,asceticism,stoicism….)by google(Elizabeth,Chowaury.)?….Spy-society ( spociety) by Psy-society ( psociety)….
  sad by joy(anti-american)……repay the poors more poor and make Us rich more rich by poors…. despise other by endure (self)scorn….break Us promise by (fulfil)pledge Us life….. not make us our best friend ….contradict Uself /each other ……less teach by Birth control..???chang like not change.Do like nothing(today) happen(something) ….
  Change but same so change by same..
  UNvoice ? U…Nothing

  To sue US for libel…..
  No job have $,No $ but rich by Recruit (idle) rich- lose job by extra-work?no job by work?
  US(we) trust Talk/laugh to self , know to be alone, drunk with self Is mad but not meek mIce(man) turned into Daredevil by(in) $cience breakthrough
  also wealth doesn’t buy health by study shows ?
  Teach Uself(ourself) poor(ignorance,inhuman,mad-happy,mutual’slaughter’….) by(of)
  $(hyper-race social structure,snobbery,life style,mode of living…)and to torment
  (seize,steal /sell) Us(our) lands ?
  Rather lock caretaker-ghost by expel Us(homeless) to labor and still starve?
  Make Uself poor of (thirst for) heart ,wisdom,philo,sage,,music..?
  Make use of Us..to become voluntary the slave of Uself by know?
  Explode (exploit) Us by make more waste(dregs), more $(poor),and big
  Poorichs[poor + rich]-baby is more and more big-and-bang in the future.?
  Growth by destroy Us ,destroy Us by growth? slow-witted progress by intelligent?
  Make modern crime againt humanity by use Us right (rice,rich) and civilization means(virtue,moral value)?Can’t do nothing and creat woeS$ by make Us speak very well? ..endless-Badgreedy-fat-be full and leftovers-have enough and to spare and waste (mildew,overdued) why more hungry and ill and give pet ( milk/meat for dog and fish for cat) to eat ..for blind faith utterly destitute by spend Us live’s most basic requirement (be full/warm ,housing,independent,self sufficient for live a life more sure ,equilibrium..) ?
  uncontrolable by decide Us own destiny and dominate the world?
  Us not accompany the sky ?Still tie up Us by break away from sky?
  Bachelor threaten world peace and today man is too many than women and admit fate that in the future will becoming extinct by don’t learn from woman and still dog-tire-die…worship? Sex finance steal all long life job by women superiority?
  eat time by spend Us manpower ,material resource,$ and draine of natural resource?
  Hate to ease and averse to food by love work?
  Us(we) not content for just enough by (with) the thing as they are?
  not rather suffer the hard eat and spend ,not trust that stomach more empty and the memory is more strong ?
  Us not stop this world and let Us off but let more might can force Us to continu to force Us by uself auto imcompetent to give the power for UN.
  Is the world go to end not to change that why Us(our) effort to aid the UN have done so much ill and so little good?
  Go(o)d willing to be the one only other world order […] let see what happen next?
  silence ,go fast………..
  Sky’s curse/Man’s vice are in top-can’t-stop growth and force US fast (slow-suicide) growth…yield$$(good$)consume-lust..for exceed the limit before it come too late and turn to the opposite direction, all-will-Give-back-.So we must to…..But now is still the very and most dangerous SLOW.
  Poor support by our Reproduct Eco-AtoNomic(ecolo-economic-atomic) global,even-if-it-is-not-livable for exploit the coming root of all evils: WW3:War(m)-of-World-Third[…] ?

  Save end-world= no new-world?
  Warm-war-arm= Desire = small brain??

  JAI-AID-AIDS-JAI-LUY :
  -JAI : it mean SPEND in khmer.
  +AID[Internet Addiction Disorder] : it mean HELP in english..
  +AIDS : it mean HIV in English[sufferings]. AICHI[love to know/HIV in chinese].
  +AID -JAI : it mean RAGS in khmer.
  *LUY :it mean $ in khmer.
  ^ ” SPEND TO HELP HIV – RAGS ARE $ ”

  1.AIDS + JAI + LUY = AIDS JAI LUY > woess ‘growth/guard the ‘greed man’?
  2.AIDS + AID + JAI + LUY > why? because its help to “spend the $ of
  ‘heart” ?for save the life and search the truth in sky?
  ^^JAI = 1.here cash mean: growth/guard/
  2.spend/ save / search.
  LUY =1.greed-man /2. heart / life / truth.

  AIDS aid $ to spend, fast-$ aid AIDS to spend[spread], $ spend AIDS,AIDS spend $,
  AIDS=$, $ have AIDS so spend blood.
  -if know aid guard[use condom]life will always happy.

  Khmer words say so: pain-catch,pain-set-free ( joke ) –no-more-pain.
  also: oh! Poor die ! but poor not die ,poor can live if poor know ( how to ) live.poor know only ( to) live (full ).if rich ,oh! Die! Really die!! ?
  only by sky-mum can change i-you and man not poor if know make friend with the sky? Slow live[Decrease .no compete, sobriety] is Long life[revolution]?

  At Now,End Live(again). End Live At Now. Now At End aLive?
  What Guide[US] And To Where?
  Who know ‘walk’ along[ ‘go’ with] the most lasting ” wavy music of water-wind-cloud-animal-plan…line that have the freedom to flying is the hope of the fancy/
  that’s the hope of the fancy to have the freedom to flying..
  odd-me like other ,dream of fly-$,not use by man.
  $ make us forget who-made it and let it control us.
  can make $ but don’t know to spend.can’t buy back man[lost self].
  not againt hard-work-lover$$$ but we can choose and not for me.$ make us so far…from each other[broke?] Strife breed poor? Often lost for want of $.$ makes [the] man,free of everywher but selflock?
  $ is round[rock] and rolls away[hit the earth]?
  one earth is too much but man is too few and the $ are even more ….?
  overfull but one belly,few land but many mans,so head-hot(warm) =excret(supersede)?
  Us GOback to Work on the No-Land by Land a good work-er ?
  -Man-Nil MoN-ey

  The global workday is 24h long’, find only in sky’s rhythm of rest[Sabbath keeping] to life is the last true luxury for man to continu the japan final pact >stranger in life join hand …for go to.. live for work and fall in work-for-$ [$ is free/idea/peace?], free -for-spend (waste,void) in an abyss jail-sin.
  who seek the land of eternal peace in the madding crowed and the part-time – weekend -Holiday job? please back ..free from all by back own, no man In A Hurry To Back’s Clock ? why not enjoy the next quiet life now?

  The O(ring of big) O(round) the O(ring of small).
  Love O (ring of sun,moon,star), even more love O (earth).
  Earth: I WO MA= love me?
  I (love in chinese)
  WO(I in English)
  MA(my in French,ma in Chinese)
  Sky: love my mum = I (love) WO(my in Chinese) MA(mum in Chinese)./
  WO(i) I (love) MA (mum)>>,I love mum .
  Man: I love death = WO(i) I(love) JE(I in French,die in Chinese)./
  i(love) WO(I) JE (die) = love me is die.
  can Gain only one but can love one(all in chinese)
  all one, alone, A, one……
  all only for one UN..
  all[Everything man made] that are not (change) nature
  -I eye>I love eye..

  Give all blame to reader for understand/think and make sense/ideas by self.
  Accuse myself for my act so if someone accuse me means himself.
  When back in,out is flat. Out is good but why always same in mind? so self first before blame other.
  Man help the mad by accuse the mad is mad,law can not help the man-made mad.
  (self mad and make self more mad is man self).
  Incapable for self support and blame the self can’t treat’s mads.
  Too logical make incoherent each has –self-solve-(understand),words is man-maded.
  Scrap of paper-tool-man create Endless beggars enjoy endless rubbishs..

  The words don’t spread but (Us) work (for UN). Word no act by act no word?

  Sky talk to God:why can not only [keep,for]the most natural-coexist but must force man[kill man?man kill man?]for keep balance?
  Fiend bugged –lie low in now the next eternal truth cash like the dazzlingly bright.
  -man can win self.Nature selection lead only to die out –sky lost balance circle law.
  fiend let me feel ease like God and hate God by help us aid God for cheat uself?
  Goddess die for peace[make end the GOD/FIEND war so the univer is dark but the light come back ]by the birth of Christ[man?] and live in lost his mum who cause the pain of now?
  the not change miracle is No-Now[mean it have no joy/pain/lost/dream and growth in heart,back to heart and growth].

  all always finish by restart for creat more perfect to come back.
  all come to restart,all start to come…

  all againt for exist ,againt all for exist,exist for againt all ,againt for all exist….We are always face to our alone others.
  the joy of man’s pain is pain,the pain of man’s joy is joy.
  Simple(now) kill complex(big sky and life..)?
  What make more life(big) in the small(end world)?
  Sky change(create new race?) for fiend can go-on the modern exploit..let see if we can turn to the one(the best world of God’s time that coming to awakening,dinosaure die for us born only because can not make coexistence)?All possible world turn to unique point will choose us to create the best of human race?
  Man growth on sky for descend(ant): go down/discover land(hell).Dark sky for sea (see)?
  Sport-robot[4*4]break dinosaure’s wind,meditate,breed,cross breed,OGM up to risk manself’s life for me ‘refuel’??
  Sky Quiet by move and move by quiet .woes move in quiet. Quiet sky is more fast than move-thing-light. Fast until see slow..
  by sky is fast ,by man is slow. Self fast make slow(die out), first fast than slow more fast slow end. Only enjoy (learn) the comet’s orbit and stifle in the limit air,satisfy?
  Change for wait end ,change or wait end,wait end for change??
  Void-sky-truth is too full but man lock up to leak and still say in seek.
  Peace by round[self wind] ? miracle round the truth,truth is miracle.
  earth Lean in heart(sun) or out of way, not round it will turn into mess,doom,but when it
  back normal(now),take balance,so the now can exist and go on…. but man is already go far until auto come back[die out]?
  man is so strange but lead only to die out if still try to..[change?]let see the man like us can live up to..because the end has come…

  { …Christmas come,dream see santa turn into (revive) jesus.Blit-christians raise,stars-gift ‘
  rain.they ‘open’ and see the pure land and themself turn into all Adams .
  [and adams give gift to other??]
  but other see santa become Satan and themself turn into Richell [rich-hell]and lead to invade
  the pure land. Adams pray and down back to north (became rich-man again).Richell can not
  enjoy so pursue to north and adams turn to south (became poor).Go and back ,back and go ,
  not all body but some than by soul /dream who cause our nostalgia. little by little, some lucky
  finaly back to self body and other done mixed soul.Body-heart in pain but not soul (south).
  Body-heart is things but soul not fix(north) until now..}…

  How Hu[you]mans thinks …..
  for me….

  Now sky swell, up to grain free ,all dreams(myth) come true……
  Up to Black(Light)-Back….. Dawn-Back, so the Now-Sky swell…

  things will develop in the opposite direction when reach the limit?
  top-soul turn into thing…. -soul top.. thing change too?

  Noon (hemisphere), The Mariana Trench draw,
  Mid-Night (hemisphere), The Mount Everest jet (hit) the moon (leave earth) and the moon’s stones strike back ( mid-south:Tropics and temperate zone) push earth to sun .mid-west too (gravity force meteorites) . black cloud wrap earth,things fly to deep space from (thaw) poles.New land(continent) rise (high). Lands ( Taiwan , costa rica ,Philipine
  Vanuatu,quatemala,equator,japan,vietNam,salomon….) sink, hills fall…lands (islands) fly and drop….and man’s wars in all this..than Lands (continents) joins,globe split..touch (planet),wind,float…
  Who(survivors) meet the new-born things(cruel?And true sentiment is absolu in this hell)
  The Core = Dark Hole (hyperspace,time tunnel….haven?)
  All (survivals) in and (one?) get out from the can’t see white hole (deep sea) and see the stars night than the sun set.. And time is in Back(evolution,yesterday become tomorrow).
  God-Man (lucky become immortal but suffer-die-revive-suffer…) back to (live,taste,suffer,undergo in) the Past ( dinosaure,extinction etc) up to the source of sky and (become spirite) back ( Love laugh= big-bang) up to now = light back same black,wake up short,new day (begin) but still (the tomorrow of today) and go to the where . agnostic future=today? or wipe out man by know the truth so now? Hide to now/man hide cause back to now?So again?.
  Now sky swell (with heat? So freeze/stop all? Draw back?or broke out??)
  Now man melt (unseen-unlimit-expanding fusion wait for explode in alone place?)
  When sky shrink (with cold? So thaw? Inflate?) Now More worse?
  Draw(swell) ,breathe out(contract). hot soul ,void(body)Swell ,heart shrink.
  We call to mind the Past(blit) like mad ,come and back like night and day for round the clock .
  forget-past, now repeat, trust next?
  Forget-now,nex repeat’past’ ,wait for miracle?
  Now+Next=Past? Past-Now-Next (mix) seek End? Past-Next in Now?
  Only recall come from the Past and go to the next?
  All forget now[because we have back to the past]?
  only know next or Don’t know past-next so now?
  Now is next of past,next of now is past,next is now of past?
  Capricious(night and day? Same same ? next/now?) .start-end (gather)=now?
  Feel same(auto-back,now not change).Feel strange(small change and back ..but also not change now). Sky’s same (gravity,circle..?)cause man strange?or man cause sky strange?
  Sky same and man strange or conversely and still[same]..?…………..??????????
  what next? the next is now? write now for next speech than same[become past/still now?]
  endless now and change now or change the one of now that in now for go to end,pure land?
  Now please let US back to the on-go real life for goon…

  …your turn…

  this text need alway….never finish .thanks!

  Tip (eye-hand-ear-foot: God-dad-light-sky-simple-man-void-move-next…..fiend-me-now-thing-real-false-chao-end-no-end-lost-fast-change –swell…

  Root (brain-nose-heart-mouth-sex: Goddess-earth-girl-good-quiet-slow-rule-life-shrink-cold-warm-soul-past-dead=for peace[so dark]by the birth of Christ and live in lost his mum?[man]… …child: Christ-beauty-truth-miracle….-back-to-roof=now???)

  Trinity : 1,germs,white race…2,plant/animal,yellow race…3,man/god,negro…

  X chromosome: Left hand is God cross the right foot fiend and the right hand man cross the left foot Christ.
  Y chromosome: right/left brain to nose-heart-sex..
  Hand (palm) lead to foot .head lead to heart and sex.

  arms(heart)-legs(sex)
  head[down] =triangle .

  five toe = 1head+four limbs .
  head(heart-arm+sex-leg)=1?
  2eye2ear2nose1mouth=7
  Sky-heart in one body,sky-body in one heart.

  1- head : north,lung,red,asia,gas,centre finger,left nose,man,WW1,God/fiend,puckery…
  2(7)- heart : centre,Australia,right nose,love,sweet,WW2,fluid,bible,purple..
  3(6)- sex : solide,land,blue,pole south,desire,mouth,star
  centre,white,sun,equator,child,bitter(hard),WW3???,pope,Christ,pink,kidney..
  4(2) left-hand : south,orange,north America,unknown finger,left eye
  flood,spring,plus,salty,joy…
  5(3) right-hand : west,yellow,Europe,index finger,right eye,rage,fire,summer,subtract,hot..
  6(4)-left-foot : green,south america,small finger,left ear,fear,tree,autumn,multiply…
  7(5)-right foot: blue-green,Africa,thumb,right ear,grief,gold,winter,divide,tastless…

  five-starred angle = Start-Past-Now-Next-End white man
  wind the black ring and back to heart/sex ]

  Noon(pure land) –head (Monday)
  Right hand(Thursday) heart (Tuesday) left hand(Friday)
  sex (Wednesday)
  sunraise –man (Saturday:man birthday) moonset –hell (Sunday)
  right foot left foot
  ========
  Noon(pure land) –head (Monday)
  Right hand(Tuesday) heart (Sunday) left hand(Wednesday)
  sex (Saturday )
  right foot (Thursday) left foot (Friday)

  man[up]
  in divide have subtract = child[centre] = UFO =3.
  woman[down]

  1Mercury(6Saturn). 2Venus(7..) 3Earth(8..). 4Mars(9Moon). 5Jupiter(10Sun)or 10=4.8=1.9=6. 5venus?4jupiter?

  Balance = Change[same:like bresil] = Back[now:like japan]= Next[end] =US[self]=
  Big[small]:
  /Big until forget(see) small, small until think to big.
  small(things) move, big(void) quiet. big move(swell), small quiet..
  big more big back small. small more small fill big
  Big sky small life(soul-light) all bright.
  plus-multiply=big , subtract-divide=small.
  big(all)small(one).
  Small(man) back to big(God). big(God) turn into small(world).
  small make big void.
  voided-small become big.Small voided become big..
  big(countless)-small become small(countless)-big.
  void-small-big: the can not see small and big. Small-big become void(melt).
  small big until void(no space)..small until can see only big or can not see big.
  big(sky) relax, small(man) nervous.
  the no-small big,the no-big small.
  Big shrink Small swell .
  big sky small eye(cause and effect).
  big(hot) bang(cold)-swell_back….\
  = Fast[slow]=quiet[move]…Homochirality[left]=sun—-[8planets-straight line]-centrifugal force-kill-balance force = poles melt[east=north]= Start[by tarts?]-end[den?]
  balance = (solar system?) lead eternal wherever….=now=own=won?

  French :
  :Sans fin(sens faim).
  tot ou tard. torona: Toyota.
  Anargent(anar-argent).
  Mongeai(monde-mange-monnaie).
  ViTDee(vie vide idée. T: cross:Christ. D: Dieu, vite..).
  Trop dit fait peu (r).
  pure/pire.
  E(et)qui-libre?.
  Tous en vie(envie) ,vie en tous.
  Tous contre qu(o)i pour: pourquoi Contre tous/tous contre.
  Con(tre)science.
  cinema(ma cine).
  vie(vue)tou(ch)s vi(vr)e-mon(ment)=touch tout le monde de vivre la vie.
  Monu(sakyamuni)mental.
  Chao(ultra in Chinese).
  seang(sans sens sang).
  Fou(ouf,UFO).
  ener(ve)gie.
  Si(simple)-complex.
  Je t’aime plus,tu m’aime encore.
  Visa[ge]pour l’image.
  autre monde(mangue)autrement la C’est trop(eau?) de monde.
  Maman(ma-monde) = am man/an mam(mamba,mammal,mammoth..).
  Maison-monde,mon(de)maison = m-aison-onde-m = mon monde = s’aide=tru’I’.
  som(m)e mondain?
  Maison= M is house,A is animal,I is man,S is wind,O is sun,N is nature.
  March[e] du monde ver son fin.

  DEMOCRAZY’S GOD Pray (play) for Ge-or-ge Double-YOU-Bush
  the top most influential .

  Serious warn,watch out,each thought(act) shake all(bolt from blue,magic-occult?)so please with the utmost care!
  w-h-y[why-world help you]?
  -POP-E (pop-Pope)

  -W,world+M,man ‘s Authority Bear Witness.

  Heng pov panhapich

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s